Casino Panaché is verantwoordelijk en neemt alle voorzorgsmaatregelen om de persoonlijke informatie die wordt meegedeeld te beschermen en geheim te houden in overeenkomst met de geldende regelgeving en wetgeving.

Je persoonlijke gegevens zullen worden bijgehouden en verwerkt in België, in overeenkomst met de gegevensbescherming en andere overheersende wetten van België, die al dan niet in lijn kunnen liggen met het land waarvan je afkomstig bent.

Casino Panaché verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers van de Site voor de doeleinden en binnen de grenzen van het Privacybeleid tijdens elk bezoek of gebruik ervan.

Casino Panaché zorgt ervoor dat bij de verwerking van deze persoonsgegevens wordt voldaan aan de geldende wetten en regels en in het bijzonder aan de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “ Verordening”).

In dit opzicht en in overeenstemming met deze Verordening, is Casino Panaché:

  • wettelijk gehouden om de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers uit te voeren. Deze verwerking wordt hieronder beschreven;
  • Het bedrijft verwerkt bovendien persoonsgegevens om Gebruikers in staat te stellen de Site te gebruiken en, eveneens, voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden zoals hieronder beschreven
  • Het verwerkt met de voorafgaande, vrije en expliciete, toestemming van de Gebruikers de persoonsgegevens volgens de expliciete doeleinden omschreven in verdere alineas.

De Gebruikers worden geacht, door de Site te bezoeken en deze te gebruiken, het Privacybeleid gelezen en geaccepteerd te hebben. Ze garanderen verder dat de aan Casino Panaché verstrekte gegevens en informatie juist zijn.

Je gaat daarom akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en de uitdrukkelijke bevoegdheid van België.

Casino Panaché zal dit privacybeleid regelmatig opnieuw bekijken en zich daarbij het recht voorbehouden om dit beleid aan te passen en/of bij te werken indien we dit nodig achten. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze online worden geplaatst op de website van Casino Panaché. Dergelijke wijzigingen zullen op de website worden gemeld aan de hand van aan opvallende aankondiging.

Indien je vervolgens gebruik blijft maken van Casino Panaché gaan wij ervan uit dat je de aanpassingen hebt aanvaard. Wij raden je aan om op regelmatige basis dit privacybeleid opnieuw te bekijken zodat je u bewust bent van jouw en onze verplichtingen.

Casino Panaché is, op grond van de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan een aanbieder van online kansspelen en weddenschappen is onderworpen, gebonden enerzijds met het oog op authenticatie en opdat de Gebruikers de Site kunnen gebruiken, anderzijds om de volgende persoonsgegevens te verwerken voor de hieronder omschreven doeleinden. Deze verwerking van persoonsgegevens door Casino Panaché vereist geen toestemming van Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.b) en c) van de Verordening.

Bij Casino Panaché, nemen wij de dreiging of de potentiële dreiging van dergelijke activiteiten zeer serieus. Indien wij op een bepaald moment de indruk hebben dat een spelers (of meerdere spelers) betrokken is bij een verdachte, illegale, frauduleuze of geld witwassende activiteit dan hebben wij de verplichting om persoonlijke gegevens te delen met de bevoegde autoriteiten van België.

Wij hebben het recht om persoonlijke gegevens op te vragen van derde partijen, zoals financiële instanties en kredietverleners met als doelstelling je account te onderhouden en financiële controles uit te voeren voor regelgevende en wettelijke doeleinden. Je gaat er uitdrukkelijke mee akkoord dat Casino Panaché je persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt voor deze doeleinden.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van een klant van Red Dice en je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze informatie verzamelen. Lees meer over cookies hier. 

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die van toepassing zijn ten opzichte van de Gebruikers, onverminderd de algemene bepalingen vervat in de Gebruiksvoorwaarden van de Site waarvan zij een integraal onderdeel vormen. De Gebruiksvoorwaarden van de Site blijven daarom van toepassing voor alle kwesties die geen verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

Casino Panaché behoudt zich tevens het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen. Elke herziene versie is bindend voor de Gebruikers zodra deze op de Site wordt gepubliceerd. BREYDEL AMUSEMENT zal ervoor zorgen dat de datum van de online publicatie van het Privacybeleid dat van kracht is, op de Site wordt vermeld.

de Gebruiker erkent dat de elektronische documenten die worden uitgewisseld en de elektronische gegevens die worden verzameld als onderdeel van de registratie of het gebruik van de Site, dezelfde bewijskracht hebben wanneer deze documenten en gegevens op papier zouden worden verstrekt of verzameld. Daarom verbindt hij zich ertoe hun geldigheid of bewijswaarde niet te betwisten vanwege hun elektronische ondersteuning.

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 8 december 1992, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL); contactgegevens:

Adres: Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel Telefoon: +32 (0) 2 274 48 00

Fax: +32 (0) 2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

 

Je kan contact opnemen met Casino Panaché voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers, als volgt:

– Per post: Breydelstraat 20 2018 Antwerpen, België

– Per e-mail: privacy@panache.be

– Per telefoon: +32 3 287 24 84

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking binnen Casino Panaché is de heer Ivan Mombert.

Casino Panaché heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming benoemd in de zin van artikel 37 van bovengenoemde Verordening; je kan met hem contact opnemen per e-mail: dpo@panache.be Hij/zij is verantwoordelijk voor het toezicht en de naleving van de verwerking door Casino Panaché van de persoonsgegevens van Gebruikers.